privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring School 2 Community

 

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 29 januari 2021.

 

Stichting For An Equal Society (FAES) brengt (bestaande) organisaties en instellingen bijeen voor het bevorderen van diversiteit, inclusie en sociale weerbaarheid binnen kunst, cultuur, sport en community; met belangrijkste aspecten het welzijn en veiligheid van de jeugd. Een van de producten van de stichting, in samenwerking met het Bindelmeer College, is School 2 Community (S2C). Uw privacy is voor S2C van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van één van onze diensten, of door het bezoeken van onze website https://school2community.com/home/ verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met S2C. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring. 

 

Onze dienstverlening

S2C biedt uiteenlopende dienstverlening aan, waaronder workshops, evenementen en trainingen. Om deze diensten mogelijk te maken en u de gevraagde dienst te kunnen aanbieden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Om uw aanmeldingen te kunnen afhandelen of afspraken met u na te kunnen komen, hebben wij bijvoorbeeld uw naam en mogelijk andere identificerende informatie nodig om aanmelding te kunnen verwerken. Om u te informeren over wijzigingen hebben we uw contactgegevens nodig. Om u te adviseren gebruiken we uw gegevens nodig om contact met u te leggen én contact te kunnen onderhouden.

 

Daarnaast hanteert School 2 Community een lijst met namen van deelnemers die zich voor een van de activiteiten hebben aangemeld. Deze gebruiken wij voor de volgende doelen: 

 1. Om de orde en veiligheid bij activiteiten mogelijk te maken.
 2. Voor administratieve doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het uitvoeren van administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.
 4. We kunnen door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens en aanmeldingen te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde dienstverlening.

 

Contact 

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). 

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

 

We bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld. 

 

Nieuwsbrief

Wij versturen maandelijks max. 4 keer een digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met uw toestemming. In de nieuwsbrief staat informatie over onze activiteiten,  agenda, plannen en nieuwsberichten.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam 
 • E-mailadres 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

 

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. 

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties 
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie 

 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.  

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

S2C deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Postorderbedrijven 
 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners 
 • Administratie- en boekhoudkantoor
 • Softwareleverancier
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Reviewbedrijven
 • Opleidingsinstituten

 

Om die dienstverlening te verlenen kan S2C uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). S2C doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

S2C neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@school2community.com

 

Social media buttons 

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kunt u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de uw medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: 

 

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

 

Cookie Soort Doel Bewaartermijn

Google Tag Manager

 

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring

Functioneel Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie

Google Analytics

 

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: 

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; 
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en

we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar

YouTube

 

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring

Marketing/Tracking Wij gebruiken de cookies van YouTube. YouTube plaatst tracking cookies. Via tracking cookies kunnen we kijkgedrag analyseren en worden gerelateerde video’s op persoonlijk kijkgedrag aangepast door YouTube. Het cookie registreert een uniek ID welke wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen. Tracking op basis van een uniek ID op devices met behulp van de geografische GPS locatie. Maximaal 1 jaar

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden. 

Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegevens voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 6 maanden

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken. 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via info@school2community.com

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Stichting For An Equal Society

Veenendaalplein 149 

1106CS Amsterdam

 

E-mailadres: info@school2community.com

KvK-nummer: 76585913